search:

List of books (Back to work)

R.R. Ganzevoort (1989) Levensverhalen. Een verkenning in hermeneutisch crisispastoraat. [Life Stories. An Exploration in Hermeneutic Crisis Counseling.] `s Gravenhage (The Netherlands): Voorhoeve.

R.R. Ganzevoort (1990) Mag ik er zijn? Over genade en veroordeling. [Allowed to Exist? On Grace and Condemnation.] Kampen: Kok-Voorhoeve. (second printing 1997)

R.R. Ganzevoort (1994) Een cruciaal moment. Functie en verandering van geloof in een crisis. [A Crucial Moment. Function and Change of Faith in Crisis.] Zoetermeer: Boekencentrum.

R.R. Ganzevoort (1996) Omgaan met verlies. Pastorale vragen rond crisis en geloof. [Coping with Loss. Pastoral Issues Concerning Crisis and Faith.] Kampen: Kok-Voorhoeve. (second printing 2000) 

R.R. Ganzevoort (1997) De rol van het bidden. [Prayer roles.] Zoetermeer: Boekencentrum.

R.R. Ganzevoort (1998 ed.) De praxis als verhaal. Narrativiteit en Praktische Theologie. [Praxis as Story. Narrative and Practical Theology. Kampen: Kok

R.R. Ganzevoort & A.L. Veerman (2000) Geschonden lichaam. Pastorale gids voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel geweld. [Violated Body. Pastoral Guide for Congregations Confronted with Sexual Violence.] Zoetermeer: Boekencentrum

R.R. Ganzevoort (2001) Reconstructies. Praktisch-theologisch onderzoek naar de verhalen van mannen over seksueel geweld en geloof [Reconstructions. Practical theological inquiry into the stories of men about sexual abuse and religion] Kampen: Kok.

De Lange, F., Ganzevoort, R.R., Jonkers, J.B.G. & Werkman, L.A. (2002) Profeten van de ronde tafel. Een onderzoek naar de kerk als morele gemeenschap [Round-table prophets. An inquiry into the church as a moral community]. Kampen, Kok. 

R.R. Ganzevoort & S. Fazakas (2003 eds.), Amt und Professionalität. Ministeriality and Professionality. Papers of a Working Conference. Debrecen: DRHE / Kampen: THUK

R.R.Ganzevoort & H.K. Heyen (2004 eds.), Weal and Woe. Practical Theological explorations of salvation and evil in biography. Münster: Lit.

S. Fazakas & R.R. Ganzevoort (2004 eds.) Teaching Theology. Kampen: THUK / Debrecen: DRHE.

Ganzevoort, R.R. (2006) De hand van God en andere verhalen. Over veelkleurige vroomheid en botsende beelden [The hand of God and other stories. On multicolour piety and conflicting images]. Zoetermeer: Meinema
Ganzevoort, R.R. & Visser, J. (2007) Zorg voor het verhaal. Achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding . [Care for the story. Background, method and content of pastoral care]. Zoetermeer: Meinema

R.R.Ganzevoort & A.C. Mulder (2008 eds.), Weal and Woe II. Empirical  explorations and Theological reflections. Münster: Lit.

Ganzevoort, R.R., van der Laan, M. & Olsman, E. (2010) Adam en Evert. Spanning tussen kerk en homoseksualiteit. Kampen: Ten Have, 160 pp.

Copyright © 1989-2016 Prof. Dr. R. Ruard Ganzevoort